Đường kháng cự và hỗ trợ có bao nhiêu loại? Cần lưu ý gì khi sử dụng?

Đường kháng cự và hỗ trợ đối với việc phân tích kỹ thuật mà nói[...]