Goldfinch (GFI): Giao thức tín dụng phi tập trung là gì

Trong lĩnh vực RWA (Real World Asset) có rất nhiều dự án nổi bật, chẳng[...]