Phân tích cơ bản

Bảng lưu chuyển tiền tệ: Mạch máu của doanh nghiệp

Đây là một bảng báo cáo bị bỏ qua nhiều nhất, vì nó khó, rắc rối và một số người không biết nó thực sự hữu ích ở điểm nào.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Ngay cái tên đã cho chúng ta biết, đây là báo cáo trong đó thể hiện luồng tiền của doanh nghiệp. Nhưng đây là TIỀN THỰC TẾ ĐÃ THU VÀ CHI, là dạng tiền lỏng nhất, ta tạm gọi là tiền mặt, chú ý điểm này, tiền mặt cực kì quan trọng đối với doanh nghiệp.

Luồng tiền vào: Là luồng tiền ĐÃ thu vào của doanh nghiệp, các luồng tiền mà đi vào doanh nghiệp trong kì báo cáo được coi là luồng tiền vào, ví dụ thu từ bán hàng, từ thanh lí…vv.

Luồng tiền ra: Ngược lại với luồng tiền vào, nó là các khoản ĐÃ chi thực tế bằng tiền của doanh nghiệp.

Luồng tiền thuần: Chính là luồng tiền vào trừ đi luồng tiền ra. Doanh nghiệp có luồng tiền thuần dương là tốt.

Mỗi một công ty thường có 3 hoạt động chính là hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Tương ứng với đó ta cũng có 3 dòng tiền trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

Có 2 phương pháp trực tiếp và gián tiếp khi lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong đó:

  1. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh: Áp dụng theo trực tiếp hoặc gián tiếp
  2. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư và tài chính: Chỉ áp dụng theo phương pháp trực tiếp.

Nguyên lí của phương pháp trực tiếp: Phương pháp trực tiếp rất dễ nhìn và dễ hiểu, đơn giản ta lấy các khoản mục thu từ hoạt động X trừ đi các khoản chi từ hoạt động X sẽ ra dòng tiền thuần từ hoạt động X. X ở đây là kinh doanh, đầu tư hoặc tài chính. Cái này rất dễ, nhìn phát hiểu ngay.

Nguyên lí phương pháp gián tiếp: Đây là phương pháp rất oái oăm nhưng lại thường được dùng hơn ở các doanh nghiệp. Nhìn nó rất khó hiểu, nó có nguyên lí là điều chỉnh lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp sao cho không ảnh hưởng bởi các hoạt động không chi tiền thực sự hoặc các hoạt động không phải là hoạt động kinh do

  • Bắt đầu với lợi nhuận trước thuế (LNTT), đây là khoản lợi nhuận quan trọng của doanh nghiệp. Lợi nhuận này là lợi nhuận sau khi đã tính hết được các phần thu chi trên sổ sách của doanh nghiệp.
  • Cộng với các chi phí không chi tiền: Trong kì để tính ra LNTT ta đã trừ đi các khoản như khấu hao và dự phòng. Khấu hao và dự phòng không phải là 1 loại chi phí làm mất đi dòng tiền của doanh nghiệp, nó đơn giản được trừ đi như 1 loại chi phí, nhưng tiền thì lại vẫn ở trong doanh nghiệp. Như vậy, ta phải cộng 2 khoản này vào lợi nhuận trước thuế để tìm ra dòng tiền thực của doanh nghiệp.
  • Cộng với giảm tài sản ngắn hạn: Giảm tài sản ngắn hạn ví dụ giảm phần nợ phải thu, giảm nợ phải thu thì đã có 1 dòng tiền vào doanh nghiệp. Ngược lại nếu tăng tài sản ngắn hạn ta phải trừ đi.
  • Cộng với tăng nợ ngắn hạn: Nợ ngắn hạn tăng, ví dụ như ta chiếm dụng vốn làm tăng khoản phải trả người bán, đây thực tế cũng là 1 dòng tiền đã đi vào doanh nghiệp. Ngược lại nếu tăng nợ ngắn hạn ta lại đem trừ đi.
  • Trừ đi lãi từ hoạt động đầu tư hoặc tài chính : là khoản lãi ta đã tính vào LNTT, tuy nhiên ở đây ta đang tính dòng tiền của hoạt động kinh doanh, nên lãi từ hoạt động đầu tư hoặc tài chính ta phải trừ đi cho khỏi ảnh hưởng tới dòng tiền của hoạt động kinh doanh. Nếu hoạt động đầu tư hoặc tài chính mà lỗ thì ta đem cộng vào, chỉ là phép đổi dấu thôi.
  • Trừ đi các khoản tăng nợ ngắn hạn hay hay giảm tài sản ngắn hạn như bên trên.
  • Trừ đi lãi vay đã trả.
  • Cuối cùng, ta trừ đi phần thuế phải nộp vì lợi nhuận ở đây là trước thuế, tất nhiên không thể trốn thuế được.

Như vậy ta sẽ tìm được dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, ta đem cộng với dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính sẽ tìm ra dòng tiền thuần trong kì báo cáo.

Ta đem cộng dòng tiền thuần trong kì này với khoản tiền và tương đương tiền đầu kì sẽ tìm thấy khoản tiền và tương đương tiền cuối kì báo cáo. Doanh nghiệp cần có 1 lượng tiền và tương đương tiền đủ lớn để chi trả cho các hoạt động cần thiết của doanh nghiệp.

Tóm lại:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tương đối rắc rối, đòi hỏi các bạn phải đọc kĩ nhiều lần, dò dẫm tìm ra mối liên quan của nó tới 2 bảng báo cáo còn lại. Đây là một bảng quan trọng và không nên bỏ qua khi đánh giá doanh nghiệp. Trong khi đọc, bắt đầu xem xét và suy đoán xem dòng tiền của doanh nghiệp như vậy là tốt hay xấu, tại sao dòng tiền này lại âm hoặc dương, nó đến chủ yếu từ khoản nào, nhận xét các khoản đột biến so với kì gốc xem kết quả ra sao và nhận xét tính chất của khoản đột biến này.

Như vậy ta đã đi xong 3 bảng số liệu quan trọng nhất của BCTC, phần sau sẽ là hướng dẫn đọc thuyết minh BCTC để có thể hiểu sâu hơn về các bảng số liệu này.

Xem lại 2 bảng cáo cáo trước:

About the author

Ninh Huỳnh

Công việc chính tư vấn tài chính cá nhân (lĩnh vực chứng khoán), thích làm web, marketing online. Mục tiêu tự do tài chính trước tuổi 30 mảng online.

Leave a Comment